Tebrikler! Testin en başarılı üyesi A 75 puan
Aşağıdakilerden hangisi, Türk topluluklarının Orta Asya'dan dünyanın değişik bölgelerine göç etmelerinin sonuçları arasında gösterilebilir?
Boş Bırak
İslam öncesinde Türk devletlerinde görülen,
I. geniş toprakları denetiminde bulunduran bir soylu sınıfının oluşmaması,
II. ülke topraklarının ikiye ayrılarak yönetilmesi,
III. toprağa bağlı kölelik olgusunun yaygın olmaması
durumlarından hangileri, Türk devletlerinin yıkılmasını kolaylaştırmamıştır?
Boş Bırak
İslam öncesi dönemde Türk hükümdarları Çinlilere karşı üstün geldikleri savaşlardan sonra bile Türk topluluklarının Çin topraklarına yerleşmesini istememişlerdir.
Türk hükümdarlarının bu politikasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Kök Türklerin on iki hayvanlı takvimi kullanması
II. Hunların göçebe yaşam biçimine sahip olması
III. Uygurlar arasında baskı tekniği ve kağıdın kullanılmaya başlanması
IV. Hunların Türk topluluklarını bir bayrak altında toplanmaya çalışması
Yukarıdakilerden hangileri, Türklerin İslam öncesinde Çin kültüründen etkilendiklerine kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
İlk Çağ'da Orta Asya'da yaşayan Türk toplumlarının bağımsız yaşama isteği oldukça belirgindi.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliğin bir sonucu olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Türklerle ilgili en eski bilgiler daha çok Çin ve Arap kaynaklarından elde edilebilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
Boş Bırak
Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyinden göç ederek Avrupa'ya yerleşen Türk toplulukları zaman içinde milli benliklerini kaybetmişlerdir.
Türk topluluklarının milli benliklerini kaybetmelerini,
I. göç edilen bölgede azınlıkta kalınması,
II. Gök Tanrı dinine inanılması,
III. göç edilen bölgelerde Hıristiyanlık inancının benimsenmesi
durumlarından hangilerinin kolaylaştırdığı söylenebilir?
Boş Bırak
Türk toplulukları İslam öncesi dönemde farklı pek çok dini kabullenmiş, farklı dinlere inanan topluluklarla bir arada yaşamışlardır.
Bu durum Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
Boş Bırak
Ölen kişilerin hayatta iken kullandığı bazı kişisel eşyalarıyla birlikte gömülmesi, Türkler arasında İslam öncesi dönemde yaygın görülen bir uygulama durumundaydı.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Boş Bırak
– Hazar Denizi'nin kuzeyinde atlı göçebe birlikler halinde yaşamışlardır.
– M.Ö. VII. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç ederek Balkanların kuzey bölgelerine kadar yayılmışlardır.
– Gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar bir Türk kavmi olduklarına dair kuvvetli kanıtlar ortaya koymuştur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki topluluklardan hangisiyle ilgilidir?
Boş Bırak
Kök Türkler Mukan Kağan Dönemi’nde doğuda Kitanları, kuzeyde de Kırgızları yenilgiye uğratıp onlara egemenliğini kabul ettirdi. Ayrıca Çin'deki Chou ve Chi hanedanlarına karşı askeri üstünlük sağladı.
Buna göre Mukan Kağan’ın,
I. Çinlileri baskı altına alma,
II. Türk toplulukları arasında siyasi birlik sağlama,
III. Türkler arasındaki boy alışkanlıklarını sona erdirme
hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
Boş Bırak
Tapo Kağan'ın 581 yılında ölümü sonrasında Kök Türk ülkesinde karışıklıklar çıkmıştır. Çinliler kağanlığını ilan eden İşbara’yı tanımamış, Tardu'ya hükümdarlık alametleri göndererek, onu Kök Türk kağanı olarak tanıdıklarını belirtmişlerdir. Çinlilerin bu politikaları sonucunda Tardu, İşbara'nın kağanlığını tanımadığını ilan etmiştir.
Bu bilgiler,
I. Çinliler Türklerin iç çekişmelerinden yararlanmak istemişlerdir.
II. Çinliler Kök Türklere karşı kışkırtıcı politikalar izlemişlerdir.
III. Çinliler Kök Türklerin kendi topraklarına yerleşmelerini engellemeye çalışmışlardır.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz