Tebrikler! Testin en başarılı üyesi A 104 puan
Avarlar, Bizans’la olan ilişkilerinin bozulması üzerine İstanbul’u iki defa kuşatmışlardır. Sasanilerle birlikte 619’da gerçekleştirilen ilk kuşatma, Bizans İmparatoru Herakleios'a şehri terk edip Kartaca'ya gitmeyi düşündürecek kadar önemlidir.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
Ki-ok'un ölümünün ardından Hun tahtına geçen hükümdarlar, Çinlilerin yıkıcı faaliyetlerini engellemekte zorlanmışlardır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
Boş Bırak
Yaşadıkları Aral gölü civarından göç etmek zorunda kalan Kuzey Hunları, bugünkü Macaristan topraklarına yerleşerek Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır. Attila Dönemi'nde siyasi ve askeri anlamda oldukça güçlenen Avrupa Hunları, Batı ve Doğu Roma’yı vergiye bağlamıştır.
Bu bilgiye göre Avrupa Hunları ile ilgili olarak,
I. İpek Yolu üzerinde egemenlik sağlamışlardır.
II. Askeri etkinliklerinin güçlü olması sayesinde ekonomik kazanımlar elde etmişlerdir.
III. Avrupa’da siyasi etkinlik kurmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Moğol egemenliği altına giren Uygurlar, teşkilatçı özellikleri sayesinde bu devlette önemli görevlere getirilmiş, Uygurcanın Moğollar arasında yayılmasına ve Moğolların Türk kültürünü benimsemelerine yol açmışlardır.
Bu bilgiler dikkate alındığında,
I. Uygurlar milli benliklerini korumakta zorlanmışlardır.
II. Türkler, Moğol toplulukları üzerinde kültürel alanda etkili olmuşlardır.
III. Uygurca uluslararası diplomasi dili haline gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
İslamiyet’ten önceki dönemde yaşayan Türk topluluklarında görülen,
I. sözlü kültürün yaygın olması,
II. kalıcı mimari eserlerin geç dönemlerde ortaya çıkması,
III. maden işlemeciliği ile uğraşılması
olgularından hangilerinin göçebe yaşamının bir sonucu olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Barbar kavimlerin IV. yüzyıl sonlarında başlattığı Kavimler Göçü sonrasında Avrupa’da,
I. Feodal rejimlerin temelleri atıldı.
II. Hıristiyanlık Barbar topluluklar arasında yayıldı.
III. Roma İmparatorluğu doğu ve batı şeklinde ikiye ayrıldı.
Bu gelişmelerden hangilerinin siyasi nitelik taşıdığı söylenebilir?
Boş Bırak
İslam öncesi dönemde Orta Asya’da yaşamış Türk topluluklarından Uygurlar,
— Yerleşik yaşam biçimini benimseyerek, göçebe kültür dışında yeni bir hayat tarzını kabullenmişlerdir.
— Maniheizm ve Budizm gibi Çin dinlerini kabul etmişlerdir.
Bu bilgiler ışığında, Uygurlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
İslamiyetten önceki dönemde Orta Asya’da Türk toplulukları tarafından oluşturulan ordularda, genellikle ok, yay, kılıç gibi hafif silahların tercih edildiği görülür.
Türk topluluklarının bu tercihlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Türk devletlerini zayıflatmak ve parçalamak için büyük çaba harcayan Çin imparatorları, bu amaçla Türk hanedan üyelerini birbirlerine karşı kışkırtmaya, Türk boyları arasına düşmanlık tohumları ekmeye çalışmışlardır.
Bu politikanın Türk devletlerinde,
I. iktidar mücadeleleri yaşanması,
II. kut inancının yönetimdeki etkinliğinin güçlenmesi,
III. devlet otoritesinin korunmasının güçleşmesi
gelişmelerinden hangisine yol açtığı söylenebilir?
Boş Bırak
İslam öncesi dönemde Türk topluluklarında hakan, herhangi bir mesele ile ilgili karar vermeden önce kurultaya danışmak, kurultay üyelerinin görüşlerini almak durumundaydı.
Bu durum Türk topluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
Kök Türk Kitabeleri’nde, "hükümdarın, halkın karnını doyurmak için gece uyumadan, gündüz oturmadan çalıştığı" biçiminde ifadelere rastlanmaktadır.
Bu ifadeler, Türklerde aşağıdakilerden hangisinin varlığına kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
İslam öncesi dönemde Orta Asya Türk topluluklarında güneşin doğduğu yön olan doğu kutsal sayılmaktaydı. Hakanın ülkenin doğusunda bulunması, hükümdar otağının doğuya yönelik kurulması, tahtta doğuya dönük bir şekilde oturulması bu inanışın birer örneği durumundadır.
Bu bilgi dikkate alındığında, Türk topluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edildiği söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz