Tebrikler! Testin en başarılı üyesi yldz yldz 76 puan
İslam tarihinde farklı şehirlerde medreseler ve şifahaneler kurulmuş, kütüphaneler açılmıştır. Şam, Kayravan, Kurtuba, Kahire gibi merkezlerde kurulan medreselerde dönemin önemli bilginleri tarafından dersler verilmiş, öğrencilerin eğitim masrafları devlet yönetimi ve vakıflar tarafından karşılanmıştır.
Buna göre,
I. Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine çalışılmıştır.
II. Vakıflar, devlet hazinesinden yapılan harcamaların azaltılmasına yardımcı olmuştur.
III. Devlet, eğitim kurumları üzerinde denetim sağlamakta zorlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Abbasi Halifesi Harun Reşid'in, kağıt üzerine yazılan bir şeyin iz bırakmadan değiştirilemeyeceği veya silinemeyeceği için devlet kurumları arasındaki yazışmalarda kağıt kullanılması emrini verdiği bilinmektedir.
Bu girişimin,

I. Arapçayı resmi dil haline getirme,
II. azınlıkların haklarının yasal garanti altına alınmasını sağlama,
III. idari işleyişi daha düzenli hale getirme
hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Abbasi halifeleri eyaletlerin yönetiminden sorumlu durumdaki valilere oldukça geniş yetkiler tanımışlardır.
Bu durumun,
I. merkezi otoritenin zayıflaması,
II. merkezi yönetimin eyaletler üzerindeki etkinliğinin artması,
III. toprak bütünlüğünün korunmasının güçleşmesi
sonuçlarından hangisine yol açtığı savunulabilir?
Boş Bırak
Emeviler,
– Halifeler için muhafız birlikleri oluşturmuşlardır.
– Arap parası bastırmışlardır.
Bu bilgiler dikkate alındığında Emevilerle ilgili,
I. Halifelerin güvenliği korunmak istenmiştir.
II. Devletin askeri etkinliği korunamamıştır.
III. Mali alanda bağımsızlığın sağlanması amaçlanmıştır.
yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?
Boş Bırak
VI. yüzyılda Arap Yarımadası’nda putperestlik inancının yanında Hıristiyanlık ve Musevilik dinleri ile de karşılaşılmaktaydı. Ayrıca, Hz. İbrahim’den kalan tek tanrı inancını benimsemiş insanlar da bulunmaktaydı. Bu insanlara Hanif adı verilirdi.
Buna göre,
I. Arapların büyük çoğunluğu tek tanrılı dinlere inanmıştır.
II. Araplar İslam öncesinde kültürel etkileşime kapalı bir toplum yapısına sahip olmuşlardır.
III. Arap Yarımadası’nda farklı inançlardan topluluklar bir arada yaşamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
İslam Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışan Hz. Osman, bu amaçla önemli bazı devlet yöneticiliklerinde akrabalarına görev vermeyi tercih etmiştir. Bu durum bazı çevreler tarafından tepkiyle karşılanmıştır.
Bu gelişmenin İslam Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
İslam Devleti’nin orduları Hz. Ömer Dönemi'nde İskenderiye şehrini ele geçirerek Mısır’ı fethetmiş, bir süre sonra da Bingazi ve Trablusgarp bölgeleri egemenlik altına alınmıştır.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Boş Bırak
İslam Devleti’nde Hz. Ömer’in halifeliği döneminde bazı yeni devlet kurumları oluşturulmuştur. Bu dönem idari, mali, adli ve askeri alanlarda pek çok önemli gelişmenin yaşandığı bir zaman dilimi olarak bilinir.
Hz. Ömer Dönemi’nde yaşanan bu girişimlerin,
I. halifelerin seçimle belirlenmesi,
II. devletin ekonomik gelirlerinin artması,
III. sınırların genişlemesi
gelişmelerinden hangilerine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
Boş Bırak
İslam Devleti’nde Dört Halife Dönemi'nde,
– Ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılmıştır.
– Beytülmal oluşturulmuştur.
– Eyaletlerde kadılar görevlendirilmiştir.
– Bizans sınırında askeri şehirler kurulmuştur.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişmeden söz edildiği söylenemez?
Boş Bırak
İslam Devleti’nde ülke topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin uymaları gereken esaslar açıkça ortaya koyulmuş, bu topluluklara inanç ve ibadet noktasında geniş bir özgürlük alanı sağlanmıştır.
Bu gelişmenin,
I. ülkeye yönelebilecek dış tehditlerin önlenmesi,
II. toplumsal düzenin korunması,
III. halkın devlete olan bağlılığının sürdürülmesi
sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
Boş Bırak
Hz. Ömer zamanında, Bizans sınırında askeri birliklerin yerleştirildiği şehirler kurulması yoluna gidilmiştir.
Bu girişimde,
I. sınır güvenliğini sağlama,
II. Bizans Devleti ile olan ilişkileri güçlendirme,
III. ülkede toplumsal çatışmalar yaşanmasını önleme
amaçlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
Boş Bırak
Abbasi halifelerinden bazılarının, Bizans’a gönderdikleri elçiler vasıtasıyla Yunanca kitaplar getirttikleri görülür. Bizans’tan getirilen kitaplar arasında o dönemin ünlü felsefeci ve matematikçilerinin kitapları bulunmaktaydı. Bu kitaplar oluşturulan bir kurul tarafından hızla Arapçaya tercüme edilmiştir.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz