Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Burcu TAŞKIN 76 puan
Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde görülen Ridde Olaylarının ortaya çıkmasında;
I. İslamiyet’in, Arap toplumunda tam anlamıyla yerleşmemiş olması
II. toplumun bir lidere ihtiyaç duyması
III. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin toplatılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Dört Halife Dönemi’ne tarihçiler tarafından “Cumhuriyet Dönemi” adı verilmiştir.
Bu ifadenin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hz. Ömer Dönemi’ndeki,
I. Ülke, yönetim birimlerine ayrılmış ve buralara merkezden valiler atanmıştır.
II. Düzenli ordu kurulmuştur.
III. Fethedilen bölgelerde ordugâh şehirleri oluşturulmuştur.
gelişmelerden hangileri merkezî otoriteyi güçlendirmek ve askerî gücü artırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir?
Boş Bırak
Hz. Ömer Dönemi’nde İran ve Irak’ın ele geçirilmesiyle;
I. cizye
II. haraç
III. ganimet
gelirlerinden hangilerinde artış olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Hz. Ömer Dönemi’nin sonlarına doğru, İran tamamen fethedildi. İran’ın fethiyle Müslümanlar, Horasan bölgesinde Türklerle komşu oldular. Sınır komşusu olmalarına rağmen, Türklerle herhangi bir çatışmaya girmediler.
Buna göre;
I. Hz. Ömer Dönemi’nde, İslam Devleti’nin sınırlarına yeni topraklar dâhil edilmiştir.
II. Türk-Müslüman komşuluğu, Hz. Ömer Dönemi’nde başlamıştır.
III. Türkler boylar halinde İslam dinini kabul etmişlerdir.
IV. İlk Türk-Müslüman çatışması, Hz. Ömer Dönemi’nde başlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Hz. Osman Dönemi’nde, Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam beldelerine gönderilmiştir.
Bu uygulamanın temel dinî amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
• Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan Nihavent Savaşı sonucunda, İran toprakları Müslüman Arapların eline geçmiştir.
• Hz. Osman Dönemi’nde, ilk İslam donanması oluşturulmuştur.
• Hz. Ali Dönemi’nde; Cemel Vakası, Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı gibi iç meseleler yaşanmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Hz. Osman zamanında, Ümeyye sülalesinin ağırlıklı olarak önemli devlet kademelerinde görevlendirilmesi, Hz. Osman’ın halifeliğine muhalefetin artmasında da etkili olmuştur.
Bu bilgiler doğrultusunda Hz. Osman Dönemi’nde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin göz ardı edilmesinin, İslam Devleti ve toplumunu olumsuz yönde etkilediği söylenebilir?
Boş Bırak
İslam tarihinde değişik dönemlerde meydana gelen:
I. Mekkelilerin baskısı karşısında Müslümanlar, Hicret’e karar vermişlerdir.
II. Hz. Muhammed vefat edince, zekât vermeyen ve İslamiyet’ten dönenlerin isyanı bastırılmıştır.
III. Haricîler, ayrılıkların sorumlusu olarak gördükleri Hz. Ali’yi öldürmüşlerdir.
gelişmelerden hangileri İslam Devleti’nin karışıklık içerisinde olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki tarihi olaylardan hangisinde I.’de verilenin II.’ye ortam hazırladığı söylenemez?
I // II
Boş Bırak
Hz. Ali Dönemi’nde ortaya çıkan ve İslam toplumu için olumsuz sonuçlar doğuran olaylar için;
I. Halifeliğin birleştirici gücünü sona erdirmiştir.
II. İslam toplumunu gruplara ayırmıştır.
III. Siyasi otorite boşluğu yaşanmıştır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi halifelik sorunu nedeni ile ortaya çıkan olaylar arasında gösterilemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz