Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Zeynep Sarı 280 puan
Osmanlı Devleti'nde görülen,
I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması,
II. Batılı tarzda eğitim veren okulların açılması,
III. kapitülasyonların genişletilmesi
gelişmelerinden hangilerinin, toplumsal ve kültürel yapıda değişmelere ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
1838 yılında imzalanan Baltalimanı Anlaşması ile Osmanlı Devleti’nin siyasi destek karşılığında İngiltere’ye önemli ekonomik ayrıcalıklar verdiği görülür.
Bu bilgiye bakılarak,
I. Azınlıkların ekonomik alandaki etkinliği azaltılmaya çalışılmıştır.
II. İthalatın azaltılması için girişimlerde bulunulmuştur.
III. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü koruyabilmek için mali ödünler vermek durumunda kalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde yerli üretiminin XIX. yüzyılda ciddi şekilde gerilediği ve yerli üreticilerin Avrupalı üreticilerle rekabet edemedikleri görülür.
Osmanlı yönetiminin bu olumsuz durumu sona erdibilmek adına,
I. ithalattan alınan vergilerin yükseltilmesi,
II. askeri alandaki düzenlemelere devam edilmesi,
III. azınlıkların sahip oldukları hakların genişletilmesi
yollarından hangilerine başvurduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda giriştiği askeri mücadeleleri kaybetmesi,
I. ülke nüfusunun azalması,
II. çok uluslu toplum yapısının sona ermesi,
III. askeri ıslahatlara hız verilmesi
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut Dönemi'nde klasik eğitim kurumları olan medreseler varlıklarını sürdürmüş, bununla birlikte devlet tarafından Avrupa tarzında eğitim kurumları açılmıştır.
Bu durumun Osmanlı toplumunda,
I. mali sorunların artması,
II. kültürel alanda ikiliklerin oluşması,
III. eğitim alanındaki gerilemenin sona erdirilmesi
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu hatları, Batı Anadolu’da kıyıya dik uzanan nehir vadileri boyunca inşa edilmiştir.
Bu girişimin,
I. iç bölgelerdeki tarım ürünlerinin liman kentlerine ulaştırılmasını kolaylaştırma,
II. Avrupalı devletlerin Osmanlı yönetimi üzerindeki baskısını azaltma,
III. azınlıkların devlete bağlılığını artırarak toplumsal bütünlüğü koruma
amaçlarından hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda,
I. meşrutiyet,
II. cumhuriyet,
III. mutlakiyet
yönetimlerinden hangilerinin görüldüğü savunulabilir?
Boş Bırak
XIX. yüzyılda Osmanlı devlet kademelerinde görev alanların önemli bir bölümünün Avrupa’daki Osmanlı elçiliklerinde görev yapmış kişiler olduğu bilinmektedir.
Bu durumun,
I. Osmanlı ülkesinde reform düşüncesinin gelişmesi,
II. Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasının kolaylaşması,
III. azınlık unsurların devlet yönetimiyle olan bağının güçlenmesi
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti'nin toprakları XIX. yüzyılda Avrupalı devletler için daha önemli bir konuma gelmiştir.
Bu gelişmede,
I. Osmanlı Devleti'nin mali yapısının kötü bir durumda bulunması,
II. Osmanlı topraklarının zengin ham madde kaynaklarına sahip olması,
III. Osmanlı topraklarının büyük bir pazar durumunda olması
durumlarından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti'nin Rusya ile 1833 yılında imzaladığı Hünkar İskelesi Antlaşması'nda,
- Osmanlı topraklarına bir saldırı durumunda Rusya yardım gönderecektir.
- Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları kapatacaktır.
hükümleri yer almıştır.
Bu hükümler dikkate alındığında,
I. Osmanlı Devleti, dış destek olmaksızın topraklarını koruyamamıştır.
II. Ruslar Karadeniz’de kendilerine karşı bir tehdit oluşmasını istememişlerdir.
III. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile olan askeri mücadeleleri sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Avrupa'da görülen,
I. Avrupalı devletlerin pazar gereksiniminin artması,
II. Almanya'nın ulusal birliğini kurması,
III. milliyetçilik düşüncesinin etkisini artırması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'ni olumsuz şekilde etkilemiştir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti'nde görülen,
I. Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanması,
II. Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi,
III. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması,
IV. Avusturya'nın Bosna Hersek'i topraklarına kattığını açıklaması
gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleşmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz