Tebrikler! Testin en başarılı üyesi şevval 52 puan
Platon için güzel, meydana gelmeyen, yok olmayan, başka bir şeye dönüşmeyen, tek ve kendinde var olan sonrasız bir şeydir, bir ideadır. O halde, doğada gördüğümüz ve güzel dediğimiz şeyler, bu ideadan aldıkları pay ölçüsünde bize güzel görünürler. Onlar aslında gerçek güzelliğin kopyalarıdır.
Parçaya göre Platon'un sanat anlayışı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Güzel, kendisinden başka hiçbir çıkar gözetmeyen kavramsız bir beğeni yargısı, genel geçer ve zorunlu bir yargıdır.
Yukarıdaki açıklamaya göre, estetik yargılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Sanatçı da, filozof ve bilim adamı gibi bir insandır. Onu çevreleyen dünya bir ve aynı dünyadır fakat; bu bir ve aynı dünyanın her çağda gösterdiği bir özellik vardır. İşte sanatçı, bu özelliği kavrar ve bize somut olarak bildirir, fakat; asıl büyük sanatçı bu özelliği kavramakla yetinmez aynı zamanda olanı ve olması olası olanı kavrar ve yansıtır. Bir yapıtı değerli kılan özellik de budur.
Yukarıdaki parçaya göre, bir yapıtı değerli kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sanat, güzeli yaratan, gerçeği simgelerle anlatan bir etkinliktir. Sanatçı genel olarak doğa, insan, yaşam üzerinde durur. Bu yönüyle sanat da bilgi türlerinden biridir. Sanatsal etkinlikte de bir özne-nesne ilişkisi vardır. Ancak, bu bilgi türü özneye sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin bir tarlanın ortasında tek başına yükselen bir ağacın resmini yapan iki ressamdan her biri ağacı kendine göre algılar, yorumlar ve ona göre tuvale geçirir.
Paragrafa göre, sanat bilgisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Beğeni ve dehayı kurallarla öğretebilseydik, onlar artık beğeni ve deha olmazlardı.
Burada sanatın hangi yönü vurgulanmıştır?
Boş Bırak
Toplumla sanat arasında güçlü bir bağ vardır. Bu nedenle, sanat sadece sanatçının kendi ruhunda şekillenemez. Belli bir dönemin yaşam biçiminden ve kültüründen etkilenip ondan ilham alır. Aynı zamanda sanatçı sadece etkilenmez, bulunduğu dönemi ve kendinden sonraki çağları da etkiler.
Bu parçada düşünür, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemektedir?
Boş Bırak
Sanat, insanın kendisine karşın yarattığı ikinci bir doğadır; her şeyden önce insanın var olana bir karşı çıkışı, varlığa bir meydan okumasıdır. Sanat insanın gerçekliği aşması ya da kendine özgü başka bir gerçeklik var etmesidir. Düşle gerçek arasında kurulan bir köprü olarak sanatsal etkinlik, akıl ile akıl dışı, düşlerle gerçek, imgelerle nesneler arasında bir bağ kurma eylemidir.
Paragrafta sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Bugün gelişen teknolojiyle birlikte sanat eseri olan birçok resim, çok canlı ve iyi renklerle basılıp insanlara sunulmaktadır. Bu çok sayıda sunulan resimler birer sanat eseri değildir. Ancak Fikret Mualla'nın "Haliç ve Süleymaniye" tablosu ise, bir sanat eseridir.
Paragrafa göre, bir nesnenin sanat eseri sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Boş Bırak
Kant'a göre, hiçbir karşılık gözetmeden hoşlandığımız varlıklar "güzel"dir. Güzel kavramsız bir şekilde, genel olarak hoşa giden şeydir. Bir şey şu ya da bu amaca uygun olduğu için değil, benim kavrayışıma uygun ve elverişli olduğu için zorunlu olarak güzeldir.
Kant'ın bu parçada savunduğu güzel anlayışı, aşağı- dakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Van Gogh ve Gauin resim yapmak için resim yapmışlardır. Onlar resim yapmanın ve bundan gelir elde etmenin kendilerine vereceği olanaklar ve bu olanakların kullanılmasının sağlayacağı zevklerle ilgilenmemişlerdir. Onların bu davranışları estetik tavrın güzel bir örneğini oluşturur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi estetik tavrın belirleyici bir özelliğidir?
Boş Bırak
Bir kuşun ötüşü, güneşin batışı, sahile vuran dalga, mehtaplı gece, bizde hoş veya soylu duygular, estetik heyecan uyandırdığı gibi Zeki Müren'in şarkısı, Fellini'nin bir filmi, bir heykel de aynı yaşantıları oluşturabilir.
Yukarıda ayırımı yapılan iki unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sanatçı, çalışmalarına kendi duygularını, yeteneğini katar. O zaman eserine kendi sanatçı kişiliğinin damgasını vurabilir. Sanatta yaratma her şekliyle bir ruh işidir, yani psikolojik olaydır. Sanatçının eserlerinde kendinden bir şeyler yoksa o üründe estetik bir değer aramak boşunadır.
Burada sanatla ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz