Tebrikler! Testin en başarılı üyesi A 82 puan
Büyük Selçuklu Devleti Tuğrul Bey Dönemi'nde Pasinler Savaşı'nda Bizans ordusu ile ilk defa karşı karşıya gelmiştir.
İki taraf arasındaki bu mücadele aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan, Abbasi halifelerine baskı yapan Fatımiler üzerine sefer düzenlemiştir.
Bu bilgiye göre,
I. Halifelik makamı Selçuklular tarafından korunmaya çalışılmıştır.
II. Fatımi Devleti'nin valığına son verilmiştir.
III. Selçuklular halifelik makamını tüm Müslüman toplumlar arasında etkin hale getirmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Sultan Melikşah Dönemi'nde Selçuklu Devleti'nin sınırları, batıda Ege Denizi'nden doğuda Maveraünnehir'e, güneyde Basra Körfezi'nden kuzeyde Kafkasya'ya kadar uzanıyordu. Bu durum,
I. Selçuklular etkin bir askeri güce sahip olmuşlardır.
II. Selçuklular önemli ticaret yolları üzerinde egemenlik sağlamışlardır.
III. Büyük Selçuklu Devleti çok uluslu bir toplum yapısına sahip olmuştur.
yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?
Boş Bırak
Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarlar,
I. Vergi sisteminin düzenli şekilde çalışmasına özen göstermişlerdir.
II. Üretimde artışın sağlanması için önlemler almaya çalışmışlardır.
III. Tarım topraklarının boş bırakılmasını önlemeye çalışmışlardır.
Bu çabalardan hangileri hazine gelirlerinin azalmasını önleme amacına yöneliktir?
Boş Bırak
Büyük Selçuklu topraklarında faaliyet gösteren Batınilik hareketinin çalışmaları,
I. devletin merkezi otoritesinin zayıflaması,
II. toplumsal düzenin korunmasının güçleşmesi,
III. devlet yönetiminde daha çok İranlılara görev verilmesi
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
Boş Bırak
I. Karahanlıların yönetim anlayışı, geleneksel Türk devlet teşkilatlanmasının izlerini taşır.
II. Karahanlılar ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilmektedirler.
III. Karahanlı toplumunda belirgin bir Arap ya da İran etkisinden söz edilemez.
IV. Türkmen grupları Karahanlılar tarafından Anadolu'ya yönlendirilmişlerdir.
Yukarıda verilenlerden hangileri Karahanlılarla ilgili doğru bilgiler içermektedir?
Boş Bırak
I. Gaznelilerle askeri mcadelelere girişmeleri
II. Horasan bölgesini siyasi egemenlik altına almaları
III. Şii Büveyhoğulları Devleti'ni ortadan kaldırmaları
Yukarıdakilerden hangilerinin, Selçukluların İslam dünyasında siyasi liderliği ele geçirmelerinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Bizans Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yaşanan Malazgirt Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?
Boş Bırak
Büyük Selçuklu Devleti'nin egemenliği altında yaşayan Oğuzların Sultan Sencer Dönemi'nde merkezi yönetime karşı isyan etmelerinde,
I. İran kökenli yöneticilerin devlet kademelerindeki etkinliğinden rahatsız olmaları,
II. devletin mutlak yönetim anlayışına sahip olması,
III. Anadolu beyliklerinin Selçuklu yönetiminden bağımsız hareket etmesi
durumlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?
Boş Bırak
Türklerin İslam inancını kabul etmelerinde, I. Orta Asya Türk toplulukları arasında siyasi birliğin olmaması,5 II. Müslümanlarla ticari ilişki içinde olunması,
III. Çin ile ekonomik rekabet içinde olunması
durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
Boş Bırak
Memlükler Devleti'nde, "Emir" olarak adlandırılan komutanların da hükümdar olma hakkı bulunmaktaydı.
Bu durumun,
I. sık sık hükümdar değişikliği yaşanması,
II. taht mücadelelerinin yoğunlaşması,
III. Türk devlet geleneklerinin etkisinde kalınması
sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
Boş Bırak
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, Anadolu'da fethedilen toprakları fetheden komutanların yönetimine bırakmıştır. Alparslan'ın bu uygulamasının aşağıdakilerden öncelikle hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
İhşidiler Devleti bir Türk hanedan tarafından Mısır'da kurulmuş ve devletin egemenliği altındaki toplumda yaygın olarak Arapça konuşulmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği söylenebilir?
Boş Bırak
Büyük Selçuklu Devleti yönetimi tarafından ülkenin değişik şehirlerinde Nizamiye Medreseleri'nin açılmasında,
I. Batıni düşüncesine karşı sünni inancın korunması,
II. devletin ihtiyaç duyduğu memurların yetiştirilmesi,
III. ticari yapının devlet denetimi altında tutulması
düşüncelerinden hangilerinin belirleyici olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz