"Ygs Sosyal Bilgiler Testi" adlı testte 20 soru vardır. Ygs Sosyal Bilgiler ve TYT Sosyal Bilgiler kategorilerinde yayınlanan teste 80591 kişi bakmış, 23099 kişi ise testi çözmüştür. Testte 5 yorum vardır. Yorum butonuna tıklayarak yorum yapabilir veya varsa yapılmış yorumları okuyabilir, iftihar butonuna basarak testin başarılı üyelerini görebilirsiniz. "Ygs Sosyal Bilgiler Testi" adlı testin zorluk seviyesi orta olarak belirlenmiştir. Testi çözmek için soruları okuduktan sonra doğru olduğuna inandığınız cevabı işaretleyin (şıkkın üstüne tıklayarak işaretleme yapabilirsiniz) ve sayfanın en altında bulunan Çözdüm - Cevapları Göster butonuna tıklayın. Ardından soruların üstünde doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Test çözerken kaydedip sonra tekrar çözmek isterseniz üye girişi yaptıktan sonra göreceğiniz Sonra Çöz butonunu kullanabilirsiniz.

Ygs Sosyal Bilgiler TestiGoogle'da Ara

Bilgi
1 - Bilgi Tarihi olaylar mutlaka birbirleriyle neden sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir.
Tarih öncesi dönemlerde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, diğerlerinden herhangi biriyle neden sonuç ilişkisi yoktur?
Boş Bırak
2 - Bilgi Orta Asya’daki ilk Türk topluluklarından itibaren Türklerde bağımsızlığa büyük bir önem verilmiştir.
Türklerle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
3 - Bilgi İslam devletinin sınırları ilk kez Hz. Osman döneminde Türklerin yaşadığı Horasan bölgesine ulaştı. Emeviler döneminde Maveraünnehir ıslam devletinin sınırlarına katıldı. Fakat bu dönemde Türkler, İslam dinine çok benzeyen Göktanrı dinine inanmalarına rağmen ıslam dinini benimsemekten çekindiler.
Bu dönemde Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaması,
I. Emevilerin Müslümanlar arasında ırk ayrımı yaparak Arapları üstün tutmaları,
II. Türklerin ulusal değerlerine bağlı olmaları,
III. Emevilerin doğuda ve batıda çok geniş sınırlara ulaşmış olmaları
durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
Boş Bırak
4 - Bilgi Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra Uygurların hâkimiyeti altında yaşamış olan Yağma Türkleri; Çiğil ve Karluk Türklerini de hâkimiyet altına alarak Karahanlılar Devleti’nin kurulmasını sağladılar.
Bu bilgiler dikkate alındığında Karahanlılar Devleti ile ilgili olarak;
I. kuruluşunda ulus devlet düşüncesinin etkili olduğu,
II. etnik yapısı nedeniyle sürekli olarak iç sorunların yaşandığı,
III. Uygurların boylar federasyonu şeklindeki siyasal yapısının, Karahanlıların kuruluşunu kolaylaştırdığı
çıkarımlarından hangilerinin doğruluğu savunulabilir?
Boş Bırak
5 - Bilgi Osmanlı Devleti özellikle XV. ve XVI. yüzyıllarda, Avrupa'da Osmanlı karşıtı siyasal ve dini birlikteliklerin güçlenmesini önlemeye yönelik bazı faaliyetlerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin bunlardan biri olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
6 - Bilgi
Boş Bırak
7 - Bilgi Osmanlı Devleti, Avusturya ve Rusya ile yapılan 1736-1739 savaşlarından galip çıktıktan sonra her iki devletle Belgrat Antlaşmalarını imzalamıştır. Bu antlaşmalarda Osmanlı Devleti adına Fransız diplomatlar aracılık yapmışlar ve Osmanlı adına kazançlı bir antlaşma imzalanmasını sağlamışlardır. Bunun karşılığında da, daha önce Fransa’ya geçici olarak tanınan kapitülasyon haklarının sürekli hale getirilmesini sağlamışlardır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
8 - Bilgi Avrupa tarihinde görülen aşağıdaki gelişmeler neden sonuç ilişkisi içinde sıralandığında hangisi dışarıda kalır?
Boş Bırak
9 - Bilgi Osmanlı Devleti ile ıngiltere arasında 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının bazı kararları şunlardır:
– Dışarıya satılan mallarda % 3 olan gümrük vergisi % 12'ye çıkarılmıştır.
– Dışarıdan alınan mallarda % 9 olan gümrük vergisi % 5'e düşürülmüştür.
– Yabancı tüccarlar iç gümrük vergisinden muaf tutulurken yerli tüccarların bu vergiyi vermeye devam etmesi kararlaştırılmıştır.
Bu bilgiler ışığında Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
Boş Bırak
10 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde uygulanan veraset anlayışında zaman içinde şu değişiklikler yapılmıştır:
– Kuruluş yıllarında, “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı uygulanmıştır.
– 15. yüzyılda, “Devlet yönetimi padişah ve oğullarına aittir.” anlayışı uygulanmıştır.
– XVI. yüzyıl sonlarından itibaren ise “Ekber ve Erşet Sistemi”ne geçilmiştir.
Veraset anlayışında yapılan bu değişikliklerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Boş Bırak
11 - Bilgi Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyıl başlarında Balkan uluslarının ve Arapların isyan etmeleri aşağıdaki fikir akımlarından daha çok hangisinin güçlenmesine neden olmuştur?
Boş Bırak
12 - Bilgi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
– İstanbul, Boğazlar ve çevresinin denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacaktır.
– İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebilecektir.
Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
13 - Bilgi Kurtuluş Savaşı sırasındaki kongre ve genelgelerde alınan bazı kararlar şunlardır:
I. Her türlü etki ve denetimden uzak, milli bir kurul oluşturulmalıdır.
II. Azınlıklara zarar verici davranışlardan sakınılmalıdır.
III. Mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir.
Bu kararlardan hangileri, İstanbul Hükümeti’nin İtilaf Devletleri’ne kayıtsız şartsız teslim olmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır?
Boş Bırak
14 - Bilgi Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan ve 1 Nisan 1922’ye kadar çalışan ilk TBMM’nin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
15 - Bilgi Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında önce Temsil Kurulu, daha sonra da TBMM adına silahlı mücadeleyi yürüten Kuvayımilliye birlikleri, bir süre sonra TBMM tarafından tamamen ortadan kaldırılarak yerlerine düzenli birlikler kurulmuştur.
TBMM’nin Kuvayımilliye birliklerine son vererek;
I. Halkın TBMM’ye duyduğu güveni artırmak,
II. İşgalci güçlere karşı daha disiplinli mücadele etmek
III. TBMM’nin daha hızlı karar almasını sağlamak
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?
Boş Bırak
16 - Bilgi I. Fransa’nın Suriye’deki mandater yönetimine son vermesi
II. İngiltere’nin Irak’tan çekilmesi
III. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk dönemi dış politikasında yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur?
Boş Bırak
17 - Bilgi Kurtuluş Savaşı sonrasında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin en kesin kanıtıdır?
Boş Bırak
18 - Bilgi Türk Devleti’nin ilk yıllarında gerçekleştirilen;
I. Seçme ve seçilme haklarının genişletilmesi
II. Her alanda aklın ve bilimin rehberliğinin esas alınması
III. Toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hıfzıssıhha (Sağlığı Koruma) Enstitüsü’nün kurulması
düzenlemelerinin laiklik, cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkeleri ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde gösterilmiştir?
Boş Bırak
19 - Bilgi Güneş ışınları Yerküre’nin tamamını kaplamasına karşın Ekvator kuşağı daha çok ısınır.
Bu durumun oluşum nedeniyle aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeni aynıdır?
Boş Bırak
20 - Bilgi Türkiye’nin coğrafi koordinatları göz önüne alındığında, aşağıda coğrafi konumları verilen merkezlerden hangisinin Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer aldığı söylenebilir?
Boş Bırak

5 Yorum

 • Ahmet dedi ki:

  basit di sorular

 • kübra kılıç dedi ki:

  sorular çok kolaydı

 • ebubekir ünaldı dedi ki:

  sorular kolaydı kim zor diyosa o 2 defa daha cözsun sonra sana kolay gelir

 • şerif dedi ki:

  sorular iyiydi... ;)

 • dilara dedi ki:

  cevap anahtarı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.