Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Mükremin KARTAL 61 puan
İslam uygarlığı çevresinde bazı olaylar, mısraları kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşan manzumelerle işlenmiştir. Bu nazım biçiminin ilk örneğini ise Türk Edebiyatında Yusuf Has Hacib vermiştir.
Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bunlar giderken bir yaylaya geldiler. Gördüler ki bir çoban koyun güder. Kerem, Sofu ‘ya eyitti:
– Gel şu çobandan sevdiğimi sorayım, deyip yanına geldi:
– Bu taraftan bir Keşiş geçti mi? dedi.
Çoban dahi:
– Bana bir türkü söylersen haber veririm, dedi.
Kerem:
– Pekâlâ deyip aldı sazı eline, bakalım ne dedi?
Aldı Kerem:
Eğlen çoban eğlen haber sorayım
Dudu dilim Kayseri’ye vardın mı
Mecnun oldum varam soram bulayım
Aslı Han’ım Kayseri’ye vardın mı
Bu parçadan hareketle halk hikâyelerinin yapısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Gül kız titredi ve dedi: “Ey başımın bahtı, gönlümün tahtı, dünya gözüyle bu kadar olsun birbirimizi gördük ya, gayrı kerem eyle... Kaderimizde varsa bir gün olur, allı pullu günlere erişiriz.”
Mirza gafil, bir rüyadan ayılır gibi olup “A gül yüzlüm, gül benizlim! Kerem edecek ne var bunda? A cevahir sözlüm, bu ayrılık bana ölümden beter... Bari ben ‘Kerem’ olayım, sen de ‘Aslı’. Kerem senin ağzından çıktı. Bu ad bana bergüzarın olsun.
Bu metnin teması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Halk hikâyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki şair-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Meğer bir gün ki âteş-i pâre-i
Necd Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd

Siyeh-mest-i şarâb-ı hayret olmış
Kararmış gözleri Leylî’yle dolmış

Dolaşdurmış perîşân seyr-i râha
Tutulmış kendüsi çün dâm-ı mâha

Bu anlatmaya bağlı edebî metnin dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisini temsil ettiği söylenebilir?
Boş Bırak
Sabır gerek sana her hâl içinde
Sabırsuz kimse kalur kâl içinde

Ki her kimde olursa sabr hâli
Olısar hayr ile anun me‘âli

Bırak cümle işi kıl sabr u tedbîr
Eren gönlinde olur sabrıla yir

Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin sabırla ilgili düşüncelerini aktardığı bu parçayı manzum olarak kaleme alma gerekçesi olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tür bakımından bir halk hikâyesi örneği değildir?
Boş Bırak
Kim vardır Arab’da bir kabîle
Müstecmi-i haslet-i cemîle

Serlevha-i dfter-i fütüvvet
Serhayl-i arab Benî Muhabbet

(Arabistan’da, güzel huyları, kendinde toplamış olan ve adı asalet, cömertlik defterinin başında yazılı bulunan bir kabile vardı. Bu kabile Arap kavminin başı olan Beni Muhabbet boyu idi.)

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerin ahenk özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak

• Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhurudur.
• Klasik Türk edebiyatında bir şairin beş mesnevisinden oluşan bütüne verilen addır.
• Mesnevilerde asıl konuya geçiş ifadesidir.
• 16. yüzyılda yetişmiş mesnevi yazarlarından biridir.
Bu bilgileri karşılayan sözcükler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Durma sefer et diyâr-ı Kalb’e
Cân baş ko reh-güzâr-ı Kalb’e

Ol şehrde kimyâ olurmuş
Yolda belî çok belâ olurmuş

Bin başlı bir ejderi münakkaş
Mumdan gemi altı bahar-ı âteş

Bin yıllık yol harâbe-i gam
Anın ötesi sarây-ı mâtem

(Durma, kalp ülkesine sefer et, kalbe giden yolda canını ver. Altın yapma becerisi o kentte öğrenilirmiş. Evet, yolda da çok belâlar çıkıverirmiş. Bin başlı bir ejderha, gövdesi de nakışlı, ateş denizinde yüzen mumdan bir gemi varmış. Bin yıllık yolmuş gam yıkıntıları, onun ötesinde de matem sarayı.)

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz