Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Burcu TAŞKIN 68 puan
Şimdi Sa‘d-âbâda bak evvelkinden a‘lâ mıdır
Gör hele dünyâyı eski bildiğin dünyâ mıdır
Bu görünen bir müzeyyen kasr-ı müstesnâ mıdır
Yohsa nehr-i cennet üzre cisr-i nev-peydâ mıdır

(kasr: köşk, cisr-i nev-peydâ: yeni yapılmış köprü)
Nedim’e ait bu nazım parçasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir. Tek dörtlükten oluşur. Konusu daha çok şairin dinî ve felsefi düşünceleri etrafında şekillenir. Özel aruz kalıplarıyla söylenir. Ömer Hayyam ve Yahya Kemal Beyatlı bu türün başarılı örneklerini vermişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Gönül gamını niçe safha-i beyâna yazam
Kalemden od çıkuban korkaram ki yanayazam
(beyân: anlatım, od: ateş, çıkuban: çıkınca)
Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Halk edebiyatında “taşlama” adı verilen yergi içerikli şiirin divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
Boş Bırak
Zâhid-i bî-hod ne bilsin zevkini aşk ehlinin
Bir aceb meydir muhabbet kim içen hüş-yâr olur
Aşk sevdasına sarf eyler Fuzûlî ömrünü
Bilmezem bu hâb-i gafletten kaçan bîdâr olur
(Baygın zahid aşk ehlinin zevkini ne bilsin. Muhabbet öyle acayip bir içecektir ki tadına bakan uyanır. Ömrünü aşk sevdasına harcayan Fuzuli bu gaflet uykusundan ne zaman uyanır, bilmem.)
Bu beyitlerden hareketle divan şiirinin yapı özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Bir güherdür kim nazîrin görmemişdür rûzgâr
Rûzgâra âlem-i gayb armağanıdur sözüm
(Benim sözüm öyle bir cevherdir ki, bu âlem bir benzerini daha görmemiştir; sözüm bu zamana gayb âleminden getirdiğim bir armağandır.)
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. Sultân-ı şark u garb şehenşâh-ı bahr u ber
Dârâ-yı dehr Şâh Süleymân-ı kâm-rân
II. Bülbülde biraz bûy-ı ru’ûnet görürüz biz
Pervâneyi âgâh-ı mahabbet görürüz biz
Etmiş bizi endîşe-i sûretde fedâ kim
Mirâta da baksak yine hayret görürüz biz
Numaralanmış beyitlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Gamze-i dilber nola reşk eylese endîşeme
Hırz-ı bâzû-yi dil-i sâhibkırânîdir sözüm
(Sevgilinin yan bakışı benim düşüncemi kıskansa şaşılmaz. Çünkü benim sözüm bahtı yüce padişahların gönül pazılarındaki tılsımdır.)
Nefi’ye ait bu beyitte ağır dil özelliklerinin görülme sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Boş Bırak
Bîgâne-i muhabbetün olmaz gam-âşinâ
Ey dâğ-ı derdin eylemeyen merhem-âşinâ
(Ey dert yarasını merhemle tanıştırmayan, açtığı yaraya merhem sürmeyen sevgili! Aşkının yabancısı olan gamın tanışığı değildir.)
Bu dizelerden hareketle divan şiirinin dil ve anlatım özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Açıl bağın gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanavber şîve-i reftârı görsünler
Kapunda hâsıl itdi bu devasız derdi hep gönlüm
Ne derde mübtelâ oldu dil-i bîmârı görsünler
Bu şiir parçasının ahenk özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Klasik Çağatay edebiyatının etkisi Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi olan ----, aynı zamanda bir devlet adamıdır. Kaşgarlı Mahmut gibi Türk diline de hizmet eden sanatkâr, Muhâkemetü’l-Lugateyn adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırıp Türkçenin üstünlüğünü kanıtlamak istemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz