Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Selime Alış 139 puan
İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döneminin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Ulus Destan
Hint Gılgamış
Fin Nibelungen
Alman Kalavela
Sümer Ramayana
          Şehname
Yukarıdaki uluslar verilen destanlarla eşleştirildiğinde hangi destan dışta kalır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde Göktürklere ait destanlar bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
I. Edebiyatımızın ilk nutuk örneğidir.
II. 10.yy.da oluşturulmuştur.
III. İslamiyet"le ilgili bilgiler verilmiştir.
IV. Thomsen tarafından okunmuştur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi veya hangileri "Orhun Abideleri" için söylenebilir?
Boş Bırak
Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kırgız, Kurıkan, Otuz Tatar, Kutay hep düşman imiş. Babam düşmanlara kırk yedi sefer yapmış. Yirmi kere savaşmış. Tanrı buyurduğu için illiyi ilsizleştirmiş, kağanlığı kağansızlaştırmış. Dizliye diz çöktürmüş. Babam kağan alınca ili, töreyi kazanıp uçup gitmiş. Babam kağanın başına Baz Kağan’ı balbal dikmişler.
Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi destanların özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir?
Boş Bırak
Türkler İslamiyet’i kabul etmeden önce, konar göçer yaşamın da etkisiyle, sözlü edebiyat ürünleri ortaya koymuşlardır. Bu ürünler kopuz adı verilen bir saz eşliğinde okunmuştur. Örneğin aşk, özlem, sevgi gibi konuları anlatan şiirlere ----; sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntünün dile getirildiği şiirlere ---- adı verilir. Günümüzde atasözü olarak da bilinen özlü sözlere ise ---- adı verilir.
Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki destanlardan hangisi doğal destan değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Uygur Devri Türk destanlarından biridir?
Boş Bırak
(I) Orhun Abideleri, Göktürk İmparatorluğu’nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden günümüze kadar gelmiştir. (II) Bu abideler 12. yüzyılda Yollug Tigin tarafından yazılmıştır. (III) Türk dili, tarihi, edebiyatı hakkında bilgi vermektedir. (IV) Kullanılan dil, yabancı etkilerden uzak, oldukça da sadedir. (V) Bu abideler Türkçenin ilk yazılı örnekleri olarak kabul edilir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak yanlış bir bilgi verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanların tamamı yapay destandır?
Boş Bırak
Eski Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı. Kızların ancak tanrılarla evlenebileceğini düşünüyordu. Bu sebeple ülkenin kuzeyine yüksek bir kule yaptırarak kızları buraya yerleştirdi. Bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun kızlarla evlendiği ve bu evlenmeden Dokuz Oğuz, On Uygurlar türer.
Bu paragrafta sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sakalara ait önemli bir destandır. Türklerin İranlılarla savaşının anlatıldığı bu eserde, aynı zamanda Türk komutanın nasıl öldürüldüğü de anlatılmıştır. İran kaynaklarında (Şehname) bu yiğit Türk komutanın adı Efrasiyab olarak geçer.
Bu parçada tanıtılan Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz