Tebrikler! Testin en başarılı üyesi hasan arıkan 44 puan
Siyaset bilimi, siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel yöntemlerle araştırır, genel sonuçlara ve yasalara ulaşmaya çalışır. Siyaset felsefesi ise siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliği olup “olması gereken” hakkında görüş ileri sürer.
Buna göre aşağıdakilerin hangisi siyaset felsefesinin konusu değildir?
Boş Bırak
İbni Haldun’a göre devlet, toplumsal bir varlık olarak birarada yaşamak zorunda olan insanlar arasında saldırı ve zulümleri önlemek için kurulmuş bir müessesedir. Eğer ortada uyuşmazlıkları önleyecek bir erk olmazsa çatışmalar insanlığın yok olmasına neden olabilir. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek üstün bir otoriteye sahip olan kurum ise devlettir.
İbni Haldun’un bu görüşünden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Hukuk devletinde egemenlik halkın seçtiği yöneticiler tarafından kullanılır. Yöneticiler yazılı kurallar çerçevesinde iktidara gelirler. Kurallar doğrultusunda yetkilerini kullanırlar. Yine kurallara göre iktidardan ayrılırlar.
Parçada aşağıdaki kavramların hangisi açıklanmaktadır?
Boş Bırak
Felsefe tarihinde bazı düşünürlerin toplum tasarımları kurguladıklarını görmekteyiz. Thomas More’un “Ütopya”sı, Campanella’nın “Güneş Ülke”si yeryüzünde gerçekleşmesi mümkün olmayan devlet tasarımları üzerine yazılmış eserlerdir.
Filozofları bu tarz bir toplum tasarımına iten düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Yusuf Has Hacip’e göre devletin işleyişinin mükemmel olması için akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerekir. Devlet yöneticileri cesur, bilge, erdemli ve dürüst olmalıdır. Devlet bireyi her zaman korumalı ve bireye her konuda yardımcı olmalıdır.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır?
Boş Bırak
K. Marx, ideal bir sistem oluşturmak için özel mülkiyetin olmaması gerektiği düşüncesinden hareketle üretim araçlarının kontrolünün devletin elinde olması gerektiğini savunur. Böylece sermayeyi temsil eden işveren sınıfı ile emeği temsil eden işçi sınıfı arasındaki gelir farkı ortadan kalkacaktır.
Marx, bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin kavramlarından biri değildir?
Boş Bırak
İdeal toplum düzeni arayışı siyaset felsefesini her dönem meşgul etmeyi başarmıştır. Bu arayışla üretilen ütopyalar insanlığı ideal topluma ulaştırma amacını taşırken, yönetim biçimlerinin tahlilleri üzerinden ilerlemiştir. Bunu ilk kez sistemli biçimde yapan Platon, devletini matematik ve akıl üzerine kurmuş, insanlığa mutlu geleceği sunmak istemiştir. Sonraki ütopyalarla birlikte “Mükemmel yaşam içinde mutlulukla özgürlük eşit öneme sahip olabilir mi? Yöneten duygularını kullanmadan bir robot gibi yönetilenlere eşitlik ve adalet sağlayabilir mi?...” gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. İdeal düzen arayışı ile ütopyaların yarattığı belirsizliklerden ortaya çıkan “distopyalar” ise bu soruların olumsuz cevaplarını ve oluşan korkutucu sonuçlarını göstermek için yazılmıştır.
Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Bazı düşünürler, toplumsal düzeni yozlaştığında ve bireyin gereksinimlerini karşılayamaz hâle geldiğinde, haksızlıkları giderecek sorunları, ortadan kaldıracak ideal toplum düzenleri tasarlamışlardır. Düşünürlerin adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar üzerine tasarladıkları bu devlet düzenine ütopya adı verilir.
Buna göre ütopyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından biri değildir?
Boş Bırak
Tarih boyunca insanoğluna, görüşü ve önerisi alınmaksızın içinde yaşadığı toplumun kuralarına uyma zorunluluğu dayatılmıştır. Aslında, insanın kendisine takılmış prangalardan ve onu ıslah eden kurumlardan biran önce arınması, özgürlüğünün birinci koşuludur. Devlet kurumları ve kurallar, bir fabrikanın dişlisini andıran mekanik anlayışların tamamı, ideal düzen ve mutlu yaşam metaforlarıyla insanı aldatmaktadır. Ancak bu aldatmadan kurtularak insan özgür olabilir.
Parçadaki ifadelere sahip bir düşünür aşağıdaki akımlardan hangisini savunuyor olabilir?
Boş Bırak
Aristoteles ‘Politika” adlı eserinde, “Devleti olmayan kimse ya fazla iyidir ya da fazla kötü, ya insanlığın altındadır ya da üstünde.” der.
Buna göre devletin varlık amacı Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz