Aristoteles “insan politik bir canlıdır” derken siyasetin; insanların toplu halde yaşamalarından kaynaklandığını, birlikte yaşayan bir toplumun varlığını sürdürmek, problemlerini çözmek, kamusal hizmetler vermek ve ortak değerler üretmek anlamına gelen olgusal bir alan olduğunu vurgular.
Parçadan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi siyasetin işlevi ile ilgili en doğru yargıdır?
Boş Bırak
I. Emek
II. Doğal kaynaklar
III. Sermaye
IV. Rant
V. Girişimci
Verilenlerden hangisi temel üretim faktörlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Ekonominin önemli konularından biri, satın alınmak istenen mal ya da hizmetin hangi koşullar tarafından belirlendiğidir. Bir malın fiyatının arz-talep ilişkisi çerçevesinde belirlendiği ve malı satmak isteyen ile o malı satın almak isteyenlerin oluşturduğu mübadele ağıdır.
Parçada ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İlk defa Thorstein Veblen tarafından öne sürülmüş ve Veblen malları olarak adlandırılmışlardır. Snop olarak nitelendirilen kimseler, kendilerinden üstün olarak kabul ettikleri kimselerin mallarını satın almak isterler ve böylece dikkat çekerek sosyal sınıf atlamayı amaçlarlar. Bu nedenle Snoplara hitap eden mallara olan talep, belirli fiyat düzeyinin üzerinde, fiyat yükseldikçe artar.
Parçadan hareketle Veblen mallarının özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Sosyologlar, dinin toplumla olan ilişkisi üzerinde dururlar ve genellikle dini toplumsal dayanışmanın kaynaklarından biri olarak görürler. Dinsel inançlar, ibadetler ve dinin birleştirici kuvveti, değerlerine sahip çıkan bir toplumun oluşmasına yardımcı olur. Din toplumda var olan kurumlar arasında en önemli olanlardan birisidir. Çünkü din toplumdaki kökleşmiş kurallar ve değerlerin kaynağını oluşturan ögelerdendir.
Buna göre sosyologların dine yükledikleri işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ülkeler, gelişen ekonomik, siyasal şartları ve dünya konjonktürünü gözünönde bulundurarak bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri planlamak zorundadır. Planlanan ve başarıya ulaşması beklenen, geleceğin ön koşullarından en önemlisi eğitim süreçlerinin biçimlendirilmesidir. Eğitim süreçleri toplumun kendini yeniden üretmesidir.
Parçadan çıkarılabilecek sonuç eğitim kurumunun işlevlerinden hangisidir?
Boş Bırak
Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli artması sonucu paranın alım gücünün azalmasıdır. Enflasyonun ekonomik ve sosyal açıdan bazı sonuçları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun sonuçlarından biri değildir?
Boş Bırak
Toplumsal kurumlar insanın ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmıştır. Örneğin, aile kurumu bireyin sosyalleşmesini ve neslin devamını sağlar. Ekonomi insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlamak için üretim, bölüşüm ve tüketim ihtiyacını karşılar. Din insanlarının inanç, ibadet ve bağlanma ihtiyaçlarını karşılar.
Bu parçadan toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Kurumlar; bireylerin ihtiyaçlarını karşılama, toplumun sistemli ve düzenli işleyişini sağlama işlevini görür. Bireylerin nerede, nasıl davranması gerektiğini, ideal davranış kalıplarını sunduğu gibi; sapma noktasındaki davranışları da baskı ve yaptırım mekanizmasıyla tasfiye eder.
Bu açıklama aşağıdaki yargılardan hangisi için dayanak noktası oluşturur?
Boş Bırak
Birey; toplumdaki belli rol ve ilişkileri, bunların nasıl yerine getirileceğini kurumlardan öğrenir. Kurumlar, bireye toplumun düşünce ve eylemlerini önceden planlanmış ve düzenlenmiş şekilde sunar. Birey, bunları hazır bir şekilde kurumlardan öğrenir.
Parçada toplumsal kurumlarla ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz