Tebrikler! Testin en başarılı üyesi YUNUS Emre CEYLAN 104 puan
Hz. Ali’nin öldürülmesinden sonra, Şam’da Muaviye halifeliğini ilan etmiş, Emeviler Dönemi başlamıştır. Muaviye kendisinden sonra da oğlu Yezid’i halife tayin etmiştir.
Bu bilgilere göre;
I. Halifelik saltanat haline dönüşmüştür.
II. Halifelerin seçimle iş başına gelmeleri sona ermiştir.
III. Devletin sınırları genişlemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Emevi halifesi Yezid Dönemi’nde, ortaya çıkan Kerbela Olayı sonucunda;
I. İslam dünyasında başlayan ayrılıklar kesin ayrılıklara dönüşmüştür.
II. Mevali sorunu çözümlenmiştir.
III. Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.
durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?
Boş Bırak
Emeviler Dönemi’nde Arap olmayan Müslümanlar için köle anlamına gelen “Mevali” kavramı kullanılmış, yönetimde Araplara yer verilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Boş Bırak
İlk İslam Devletleri Dönemi’ndeki askeri gelişmeler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Emevi halifesi Abdülmelik Dönemi’nde ilk Arap-İslam parası bastırılmış ve devletin resmî dili Arapça olmuştur.
Bu durumun;
I. Arapça’nın yaygınlaşması
II. ekonominin güçlenmesi
III. İslamiyet’in yayılması
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?
Boş Bırak
Emeviler Dönemi’nde Türkler arasında İslamiyet’in çok fazla yayılmamasında bu devletin;
I. Halifeliği saltanata dönüştürmeleri,
II. Arap olmayan Müslümanlardan; gayrimüslimlerden alınan cizye vergisini almaları,
III. Arap milliyetçiliği politikası izlemeleri
uygulamalarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Emeviler Dönemi’nde
• Cebelitarık Boğazı geçilerek İspanya’da fetihler başlamıştır.
• İstanbul, karadan ve denizden kuşatılmıştır.
• Maveraünnehir’de Türklerle savaşılmıştır.
Yalnızca bu bilgilere göre Emeviler Dönemi ile ilgili,
I. donanmaya önem verildiği,
II. sınırların hızla genişlediği,
III. Müslümanlar arasında çatışmalar yaşandığı
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Endülüs Emevi Devleti zamanında Kurtuba, bilim ve kültür merkezi haline getirilmiştir. Buradaki bilim ve sanat alanındaki faaliyetler Rönesans’ın doğuşunda etkili olmuştur.
Buna göre;
I. Avrupa, İslam medeniyetinden etkilenmiştir.
II. İslamiyet, Avrupa’da yayılmaya başlamıştır.
III. Endülüs Emevi Devleti siyasi güç kazanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Endülüs Emevi Devleti iç karışıklıklar nedeniyle parçalanmış ve Tavaif-i Mülük denilen küçük devletlere ayrılmıştır. Bu devletlerin en önemlisi Beni Ahmer Devleti’dir.
Aşağıdakilerden hangisi Beni Ahmer Devleti’ne ait bir özellik değildir?
Boş Bırak
Endülüs Emevi Devleti halifesi III. Abdurrahman, halife unvanını kullanınca Irak’ta Abbasiler, Mısır’da Fâtimîler ve İspanya’da Endülüs Emevileri olmak üzere aynı dönemde üç halife ortaya çıkmıştır.
Bu durum;
I. İslam dünyasında siyasal birliğin bozulduğu
II. İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının başladığı
III. Emevi hanedanının siyasi varlığını sürdürdüğü
yargılarından hangilerini doğrular?
Boş Bırak
Orta Çağ’da Farabi, İbn-i Sina, Harezmi gibi bilginlerin eserlerinin, Latinceye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde okutulması aşağıdaki görüşlerden hangisini güçlendirmektedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz