Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Selime Alış 97 puan
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemlerinde Balkanlarda bulunan Bulgar ve Sırpların Ortodoks, Macar ve Hırvatların ise Katolik olduğu görülmektedir. Bu durum Balkan devletleri arasında birlik oluşmasını güçleştiriyordu. Bu bilgiler,
I. Balkanlarda mezhep birliği söz konusu değildir.
II. Balkanlarda siyasi birlik sağlanamamıştır.
III. Balkanlarda ticari faaliyetler geliştirilememiştir.
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Osmanlılar, Anadolu"ya ilk girdikleri dönemde Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara’nın batısında yer alan Karacadağ civarlarına yerleştirildiler. 1230 yılında Yassıçemen Savaşı’nda Anadolu Selçuklularının yanında yer alarak savaşın kazanılmasında rol oynadılar. Bu bilgi dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti yaklaşık 150 yıl süren Kuruluş Dönemi"nde oldukça geniş bir toprak parçası üzerinde egemenlik kurmuştur. Bu durum dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osman Bey Dönemi"nde, merkezden bağımsız hareket etmeye başlayan Bizans tekfurlarının üzerine gidilmiştir. Belirli bir süreç içinde gerçekleştirilen bu çabalar, tekfurların yönetimindeki Bizans yerleşim birimlerinin fethini sağlamıştır. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Osman Gazi"nin başlattığı fetihçi siyaseti sürdüren sonraki sultanlar, hem Balkan devletleri ve Bizans"taki iç karışıklıklardan, hem de Anadolu"daki diğer Türk beylikleri arasındaki çekişmelerden yararlandılar. İzlenen bu siyasetin,
I. sınırların genişletilmesinin kolaylaşması,
II. deniz fetihlerinin geri plana itilmesi,
III. taht kavgalarının sona erdirilmesi gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Beyliği kurulduğu dönemlerde Anadolu’da Karamanoğulları, Candaroğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları ve Hamitoğulları gibi beylikler hüküm sürmekteydi. Bu durum,
I. Anadolu’da siyasi yapı parçalanmış durumdadır.
II. Anadolu beylikleri Osmanlı Beyliği’ne karşı denge siyaseti izlemiştir.
III. Anadolu’da Türk kültürünün güçlendirilmesi çabaları başarılı olamamıştır.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti"nin Kuruluş Dönemi"nde takip ettiği politikalardan biri de Anadolu’da siyasi etkinliği artırmanın yollarını aramak olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Anadolu’ya verdikleri önemin göstergesidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti, Rumeli ve Balkanlarda fethettiği topraklara Türkmenleri yerleştirirken dikkatli bir politika izlemiş,
– Yerleşimde konar-göçerler tercih edilmiştir.
– İskan bölgesine en yakın yerlerden Türkmenler getirilerek yerleştirilmiştir.
– Göçmenlerin ihtiyaç maddeleri temin edilip, onlardan bir süre vergi alınmamıştır.
Buna göre, Osmanlı Devleti"nin iskan politikası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
1395 yılında İstanbul"u kuşatan Osmanlılar, Boğazın Anadolu yakasına Anadolu Hisarı"nı inşa etmişlerdir. Osmanlıların bu girişiminin,
I. Karadeniz"den gelebilecek askeri tehditleri kontrol altında tutma,
II. Bizans Devleti"nde iktidar mücadelelerine yol açma,
III. Anadolu Türk beyliklerini egemenlik altına alma hedeflerinden hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
I. Bayezid döneminde gerçeklefltirilen ‹stanbul kuflatmas›, 1396 y›l›nda Haçl› ordular›n›n Osmanl›lara ait Ni¤bolu Kalesi"ni kuflatmas› nedeniyle sona erdirilmifltir. Bu geliflmeler dikkate al›nd›¤›nda Osmanl›lar ile ilgili olarak afla¤›dakilerden hangisine ulafl›labilir?
Boş Bırak
Çelebi Mehmet"e karşı taht için isyan eden fiehzade Mustafa, yenilince Bizans"a sığınmıştır. fiehzade Mustafa"yı elinde tutmasına karşılık Bizans"a yıllık 300.000 akçe ödenmiştir. Çelebi Mehmet"in bu girişimi,
I. Siyasi istikrarın bozulması engellenmeye çalışılmıştır.
II. Bizans yönetimi, Osmanlı yönetimine karşı güç elde etmiştir.
III. Osmanlı Devleti, Bizans"ın üstünlüğünü kabul etmiştir. yargılarından hangilerine dayanak oluşturmaktadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. turgay 02/02/2021 07:21

    sorular tyt sınav bazında sorular mıdır.Sınavda çıkma ihtimali olan sorularmıdır

Yorum Yaz